RODO

Informacja o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych w MOPiRPA w Wągrowcu

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, że w Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wągrowcu został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. Poniżej udostępniam dane osobowe IOD, o których mowa w art. 10 ust. 1 ww. ustawy:

  • imię i nazwisko – Krzysztof Pukaczewski
  • adres poczty elektronicznej - iod@mopirpa.wagrowiec.eu

Kierownik MOPiRPA
Lidia Kozdęba

Wągrowiec, 04 czerwca 2018 r.

 

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowna Pani/Szanowny Panie

Miejski Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wągrowcu, z siedzibą w Wągrowcu, przy ulicy Lipowej 34, przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych, jako podmiot administracji publicznej w sektorze samorządowym, podejmuje działania wynikające przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania oraz realizuje inne zadania ustawowe i statutowe.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w formie tradycyjnej oraz elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej "RODO").

Przetwarzanie Pani/Pana danych nie wymaga zgody, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

  • osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach,
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej,
  • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody,
  • przetwarzanie dotyczy danych osobowych w sposób oczywisty upublicznionych przez osobę, której dane dotyczą,
  • przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym,
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy,
  • przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego,
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym.

Zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wągrowcu reprezentowany przez Kierownika Ośrodka.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lub wynika z obowiązku podania danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa lub przepis innej ustawy zezwala na przetwarzanie danych bez ujawniania faktycznego celu ich zbierania.

Przetwarzając dane osobowe w celach zdrowotnych można potencjalnie przetwarzać zakres danych osobowych wykraczający poza minimalny zakres danych obowiązkowo zawartych w dokumentacji medycznej, zgodnie z przepisami prawa polskiego (np. e-mail, telefon itp.).

Dokumenty zawierające Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres ustalony przepisami Instrukcji kancelaryjnej obowiązującej w MOPIRPA.

Przetwarzane dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom poza przypadkami, gdy obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zostanie na to wyrażona Pani/Pana zgoda. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Ponadto informuję, że nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych w Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wągrowcu realizuje Inspektor Ochrony Danych e-mail: iod@mopirpa.wagrowiec.eu 

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje także prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania i zabezpieczania danych oraz kontroli ich przetwarzania.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile jest to zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, do przenoszenia danych oraz do bycia zapomnianym nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit g RODO.

Skorzystanie z prawa do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie lub ograniczenia ich przetwarzania nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody lub ograniczeniem przetwarzania.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

 

Inspektor Ochrony Danych

 

Wągrowiec, dnia 04 czerwca 2018 r.

Aktualności

Ważne działy

Świetlica Socjoterapeutyczna
a

Świetlica Socjoterapeutyczna

Analizy, badania, diagnozy

Analizy, badania, diagnozy

Oferta szkoleń

Oferta szkoleń