Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności:

Miejski Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wągrowcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej mopirpa-wagrowiec.pl.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 20.03.2020r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Intern Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa mopirpa-wagrowiec.pl spełnia wymagania w 99.95%.

 • Serwis jest zgodny ze standardami W3C: HTML 5 oraz WCAG 2.1 (AA).
 • W celu ułatwienia nawigacji po stronach witryny, dla osób korzystających z klawisza TAB klawiatury, został wdrożony mechanizm Skip link, umożliwiający szybkie przejście do najważniejszych elementów strony (menu, treść, wyszukiwarka).
 • W celu łatwego zidentyfikowania aktualnego miejsca kursora wdrożono czytelny focus dla wszystkich elementów strony.
 • Serwis jest rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takie jak Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
 • Serwis wyposażono w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące takie jak: zmiana wielkości czcionki i zmiana kontrastu.
 • Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z innymi programami i technologiami wspierającymi użytkowników (np. programy do odczytu treści strony).
 • Linki – wszystkie linki otwierające treść w nowym oknie zostały odpowiednio oznaczone i informują użytkownika o otwarciu nowego okna przed podjęciem czynności.
 • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 • Miejski Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wągrowcu dokłada starań by zdjęcia i grafiki w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych.
 • Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych takich jak telefony komórkowe i tablety.
 • Serwis oparty jest na stylach CSS.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 1. Publikacja strony mopirpa-wagrowiec.pl: 12.16.2019r.
 2. Data ostatniej aktualizacji: 30.03.2020r.
 3. Serwis aktualizowany jest na bieżąco.
 4. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
  Miejski Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wągrowcu, ul. Lipowa 34, 62-100 Wągrowiec, tel. +48 67 26 888 14, e-mail: mopirpa@mopirpa.wagrowiec.eu
 5. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
 6. Miejski Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wągrowcu dołoży wszelkich starań, aby zapewnić dostępność i użyteczność istotnych elementów strony mopirpa-wagrowiec.pl na poziomie WCAG 2.1. AA.


Dostępność architektoniczna

Budynek Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wągrowcu, ul. Lipowa 34 przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

 • przed wejściem głównym do budynku znajduje się podjazd umożliwiający wjazd do Ośrodka dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich,
 • przy budynku są wydzielone miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • w budynku nie ma obszarów kontroli,
 • w budynku w chwili obecnej nie ma  możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Czynione są starania o zapewnienie usługi tłumacza języka migowego w ramach usługi podmiotu zewnętrznego lub osoby fizycznej.


Procedura wnioskowa i skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich:
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa

Telefon (22) 55 17 700
e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
https://www.rpo.gov.pl/

Aktualności

Ważne działy

Świetlica Socjoterapeutyczna
a

Świetlica Socjoterapeutyczna

Analizy, badania, diagnozy

Analizy, badania, diagnozy

Oferta szkoleń

Oferta szkoleń