Komisja rozwiązywania problemów alkoholowych

Przewodnicząca Komisji mgr Anna Wolicka - przyjmuje podczas dyżuru w wyznaczonych dniach w MOPIRPA.

Zadania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  1. Inicjowanie i koordynowanie polityki miasta wobec problemów uzależnień w mieście Wągrowcu;
  2. Prowadzenie kontroli przestrzegania warunków sprzedaży napojów alkoholowych w Wągrowcu;
  3. Występowanie z wytyczaniem priorytetów Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wągrowca;
  4. Opiniowanie wniosków przedsiębiorców o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
  5. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.