O świetlicy

„WYSPA RADOŚCI”

ZAPRASZA!

Świetlica Socjoterapeutyczna dla Dzieci w Wągrowcu „WYSPA RADOŚCI” prowadzi swoją działalność na terenie naszego miasta od 2000 roku.

Znalazła już trwałe miejsce na mapie Wągrowca, wspierając dzieci i młodzież.

Zajęcia socjoterapeutyczne realizowane są w Świetlicy Socjoterapeutycznej dla Dzieci w Wągrowcu funkcjonującej na podstawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Wągrowca.

Świetlica pełni funkcję wyspy na oceanie problemów społecznych – wyspy radości i wsparcia dla dzieci i młodzieży borykającej się codziennie z problemami wynikającymi ze źle funkcjonującej rodziny, w szczególności z problemem alkoholowym, a co za tym idzie z narastającymi frustracjami okresu dzieciństwa i dorastania.

Dziecko, jak i każdy z nas funkcjonuje dobrze jeżeli zapewnione ma poczucie bezpieczeństwa, opieki i rozwoju. Świetlica wspiera rodzinę w prawidłowym wypełnianiu właśnie tych funkcji, ale również uczy jak stawiać czoło i radzić sobie w trudnych życiowych sytuacjach.

Prowadzimy zajęcia grupowe w formie zabawy i warsztatów. Naszym priorytetem jest profilaktyka uzależnień i socjoterapia. Dzieci mają okazję do rozpoznawania i wzmacniania swoich mocnych stron i talentów, rozwijania swoich umiejętności społecznych, jak również nawiązywania trwałych przyjaźni. W świetlicy tworzymy warunki do nauki własnej i pomocy w nauce oraz proponujemy spędzanie czasu w twórczy, bezpieczny i aktywny sposób poprzez cykliczne wyjścia na basen i do kina, konkursy, zawody, tańce integracyjne, wycieczki, wspólne uroczystości okolicznościowe, spotkania z ludźmi przekazującymi swoje pasje, a także organizujemy zajęcia podczas ferii zimowych i wakacji letnich.

Poprzez zajęcia socjoterapeutyczne, profilaktyczne, arteterapię i aktywność fizyczną wzmacniamy osobowość i wspomagamy wszechstronny rozwój dzieci.

Świetlicę prowadzi zespół pedagogów, socjoterapeutów, profilaktyków przy współpracy z psychologiem. To oni pomagają, rozmawiają i wspierają w trudnych sytuacjach. Należy podkreślić, że oprócz pracy z dzieckiem pracujemy z rodziną. Chodzi nam głównie o to, aby wzmacniać umiejętności niepijącego rodzica, by w sposób efektywny dbał o siebie samego i w konsekwencji budował lepsze relacje z dzieckiem.
Pobyt w świetlicy i korzystanie z proponowanych atrakcji jest całkowicie bezpłatny. Naszym podopiecznym codziennie zapewniamy gorącą herbatę i podwieczorek, a w okresie zimowym rozgrzewającą zupę.
„WYSPA RADOŚCI” zaprasza dzieci ze szkół podstawowych z Wągrowca. Świetlica otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00-18.00. Zapisy przyjmuje kierownik zespołu codziennie w godzinach 8.00-16.00.

KONTAKT

Świetlica Socjoterapeutyczna dla Dzieci „WYSPA RADOŚCI” 

ul. Lipowa 34, 62-100 Wągrowiec,
tel. 67 26 888 14
e-mail: swietlica@mopirpa.wagrowiec.eu

 


Regulamin
Świetlicy Socjoterapeutycznej dla Dzieci
„Wyspa Radości”
w Wągrowcu

 1. Świetlica Socjoterapeutyczna „Wyspa Radości” jest miejscem dla dzieci z terenu miasta Wągrowca wychowujących się w warunkach niekorzystnych dla ich właściwego rozwoju.

 2. Celem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej, prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i profilaktycznych, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków, a ponadto łagodzenie niedostatków wychowawczych wynikających z zaburzonego funkcjonowania rodziny oraz eliminowanie zachowań nie akceptowanych społecznie. Wprowadzanie w tematykę dotyczącą profilaktyki uzależnień i promowanie zdrowego stylu życia.

 3. Siedziba Świetlicy Socjoterapeutycznej dla Dzieci „Wyspa Radości” mieści się w Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wągrowcu przy ulicy Lipowej 34.

 4. Organami świetlicy są :
  1. kierownik
  2. rada pedagogiczna

 5. Kierowanie dzieci do świetlicy odbywać się może:
  1. na prośbę dziecka,
  2. na prośbę rodziców lub prawnych opiekunów
  3. na wniosek szkoły, lub innej instytucji sprawującej nadzór nad dzieckiem lub rodziną
  4. na podstawie postanowienia sądu.

 6. Warunki przyjęcia dziecka do świetlicy:
  1. zgoda rodziców lub prawnych opiekunów Rodzic/prawny opiekun po zapoznaniu się z zasadami korzystania dziecka z zajęć zgodnie z regulaminem świetlicy, potwierdza własnoręcznym podpisem zgodę na uczęszczanie dziecka do świetlicy(załączniki: karta zgłoszenia dziecka do świetlicy, regulamin świetlicy, klauzula informacyjna)
  2. dzieci szkół podstawowych w normie intelektualnej,
  3. dzieci nie objęte pomocą resocjalizacyjną w placówce,
  4. udokumentowane zaburzenia zachowania zagrażające dziecku lub innym uczestnikom świetlicy wykluczają przyjęcie dziecka na zajęcia.

 7. O przyjęciu dziecka do świetlicy decyduje kierownik w porozumieniu z pracownikami pedagogicznymi.

 8. Przyjęcie dziecka opiera się na dobrowolności. Poprzedza je miesięczny okres próby, w czasie którego dziecko ma możliwość zapoznania się z zasadami obowiązującymi w świetlicy, formami pracy i rodzajami prowadzonych zajęć. Po zakończeniu okresu próbnego dziecko wraz z rodzicem/opiekunem prawnym) po pozytywnej opinii kierownika w porozumieniu z wychowawcą grupy na której przebywało dziecko deklaruje swą chęć uczęszczania do świetlicy lub rezygnuje z zajęć.

 9. Każde dziecko przydzielone jest do grupy wychowawczej, najczęściej według kryterium wieku. Grupa nie może liczyć więcej niż 12 wychowanków. Grupę prowadzi wykwalifikowany wychowawca. Prace wychowawcy może wspierać inna osoba posiadająca wymagane kwalifikacje.

 10. Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku:
  1. w czasie nauki szkolnej w godzinach od 13.00 do 18.00
  2. w czasie wakacji letnich lub ferii zimowych w godzinach od 9.00 do 14.00
  3. dopuszcza się zmianę godzin zajęć o czym zostaną poinformowane dzieci i rodzice/opiekunowie prawni
  4. dopuszcza się pracę w soboty celem organizacji wyjazdów integracyjnych

 11. W świetlicy przebywają dzieci:
  1. powszechnych szkół podstawowych w normie intelektualnej z terenu miasta Wągrowca w wieku od 7. do 14. roku życia lub więcej, jednak nie dłużej niż do ukończenia szkoły podstawowej
  2. jeżeli w trakcie uczęszczania dziecka do świetlicy zostaje zdiagnozowane upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim dziecko pozostaje nadal uczestnikiem zajęć
  3. jeżeli w trakcie uczęszczania dziecka do świetlicy pojawią się zaburzenia zachowania zagrażające dziecku lub innym uczestnikom świetlicy, wyklucza to dalsze uczestnictwo dziecka w zajęciach świetlicowych.

 12. Wychowanek ma prawo :
  1. przejawiania własnych aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszelkich możliwości świetlicy
  2. przedstawiania wychowawcom i kierownikowi swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy
  3. poszanowania godności osobistej
  4. jawnego wyrażania opinii dotyczących życia świetlicy, nie może to jednak uwłaczać godności osobistej innych osób
  5. uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez świetlicę
  6. reprezentowania świetlicy w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami
  7. uzyskania fachowej pomocy psychologiczne

 13. Wychowanek ma obowiązek:
  1. godnego, kulturalnego zachowania się w świetlicy i poza nią oraz poprawnego wysławiania się
  2. czynnego uczestnictwa w zajęciach
  3. odnoszenia się z szacunkiem do dorosłych i kolegów
  4. szanowania poglądów i przekonań innych ludzi oraz poszanowania godności i wolności drugiego człowieka
  5. przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności
  6. rozwijania umiejętności pracy w zespole
  7. pomagania sobie wzajemnie
  8. dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów, wychowanek nie pali tytoniu, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków i innych środków odurzających, jest czysty i schludny
  9. przestrzegania norm ustalonych przez grupy
  10. troszczenia się o mienie świetlicy i jej estetyczny wygląd, starania się o utrzymanie czystości i porządku na jej terenie

 14. Wychowanek może być nagradzany :
  1. za wzorową postawę
  2. za widoczne efekty pracy nad sobą (wyniki w nauce, frekwencja)
  3. za pracę społeczną na rzecz świetlicy
  4. za udział w konkursach organizowanych w ramach zajęć socjoterapeutycznych na terenie świetlicy

 15. Rodzaje nagród :
  1. pochwała wychowawcy
  2. pochwała kierownika świetlicy
  3. list pochwalny do rodziców
  4. nagroda rzeczowa

 16. Wychowanek może zostać ukarany za nieprzestrzeganie regulaminu świetlicy.

 17. Rodzaje kar :
  1. upomnienie, nagana wychowawcy
  2. przeniesienie do innej grupy
  3. zawieszenie w uczęszczaniu do świetlicy
  4. nagana kierownika świetlicy
  5. wydalenie ze świetlicy.

 18. Wychowawcy świetlicy :
  1. zapewniają dzieciom stałą opiekę
  2. stwarzają wychowankom możliwości uczestniczenia w życiu społecznym
  3. zaspokajają potrzeby rozwojowe i kompensują opóźnienia
  4. rozwijają samodzielność wychowanków włączając ich do podejmowania decyzji związanych z funkcjonowaniem świetlicy i uczestniczenia w ich realizacji oraz ponoszenia odpowiedzialności
  5. prowadzą zajęcia zgodne z charakterem świetlicy w szczególności – profilaktyczne, socjoterapeutyczne, wyrównawcze, oraz inne rozwijające wszelkie umiejętności i zdolności wychowanków
  6. uczą polubownego rozwiązywania konfliktów, doskonalą techniki hamowania i rozładowywania agresji
  7. wychowawcy wspólnie z dziećmi urządzają imprezy okolicznościowe oraz uczestniczą w różnorodnych formach kulturalno- edukacyjnych
  8. uczą alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego

 19. Świetlica współpracuje z rodzicami, pedagogami szkolnymi, pracownikami MOPS, PCPR, kuratorami sądowymi i środowiskiem lokalnym.

 20. Świetlica prowadzi dokumentację dotyczącą pobytu wychowanków: a w szczególności:
  1. karta zgłoszenia dziecka do świetlic
  2. indywidualny plan pracy z dzieckiem
  3. dziennik zajęć
  4. roczny plan pracy wychowawczej świetlicy
  5. plan pracy świetlicy zgodnie z kalendarzem
  6. sprawozdania z działalności za rok kalendarzowy
  7. kopie sporządzanych opinii i wniosków dotyczących dzieci
  8. listy uczestników zajęć, podziału na grupy oraz wycieczek
  9. umowy z praktykantami i wolontariuszami

 21. Regulamin opracowuje kierownik w porozumieniu z pracownikami pedagogicznymi. Regulamin zatwierdza Rada Pedagogiczna Świetlicy Socjoterapeutycznej dla Dzieci w Wągrowcu.
Aktualności

Ostatnie aktualności

Ważne działy

O świetlicy

O świetlicy

Kadra świetlicy

Kadra świetlicy