Oferta pomocy ośrodka

Naszym celem jest bezpłatna pomoc osobom, które:

 • Mają problemy z nadużywaniem alkoholu, narkotyków,
 • Mają problemy z członkami rodziny lub znajomymi nadużywającymi alkoholu, narkotyków,
 • Są ofiarami przemocy domowej,
 • Mają problemy z wychowaniem dzieci,
 • Szukają porady prawnej z zakresu radzenia sobie ze skutkami alkoholizmu i przemocy domowej,

Instytucjom i organizacjom oferujemy pomoc w zakresie:

 • Realizacji programów i innych form oddziaływań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży dotyczących szeroko rozumianego problemu uzależnień,
 • Indywidualnej pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych problemem uzależnień,

Punkt Informacyjno - Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin
czynny poniedziałek, czwartek, piątek,  godz. 12.00 - 18.00, pokój 8A
dyżuruje: Alicja Brzezińska 

Zadaniem punktu jest:

 • motywowanie zarówno osób uzależnionych , jak i osób współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnień,
 • kierowanie do leczenia specjalistycznego oraz motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie do zmiany szkodliwego wzoru picia,
 • udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym.

Punkt Informacyjno - Konsultacyjny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
czynny w środy, godz. 16.00 - 18.00, tel. 67 26 888 14, pokój 4
dyżurują: Katarzyna Nowakowska, Eugeniusz Nowicki, Iwona Grochulska,

Oferta punktu skierowana jest do osób doznających przemocy w rodzinie, osób stosujących przemoc wobec bliskich, świadków przemocy domowej. Osoby dyżurujące w Punkcie posiadają specjalistyczne przeszkolenie  z zakresu przemocy domowej.

Do zadań punktu należy:

 • Udzielanie wsparcia psychologicznego osobom dzwoniącym i przychodzącym,
 • Poradnictwo psychologiczne i prawne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • Edukacja w zakresie zjawiska przemocy i alkoholizmu,
 • Motywowanie do podejmowania działań mających na celu przerwanie przemocy w rodzinie,
 • Kierowanie do lokalnych placówek dla osób uwikłanych w przemoc domową,
 • Interweniowanie w odpowiednich instytucjach,
 • Prowadzenie i udostępnianie bazy danych o instytucjach i formach pomocy na terenie Wielkopolski dla osób uwikłanych w przemoc,

 

Punkt Informacyjno - Konsultacyjny Przeciwdziałania Narkomanii
czynny we wtorki, godz. 16.00 - 18.00, tel. 67 26 888 14, pokój 4
dyżurują:  Leszek Spychalski,

Działalność punktu ma na celu, ułatwienie mieszkańcom skorzystania z konsultacji i pomocy psychologicznej w sytuacjach zagrożenia uzależnieniem od narkotyków.

Skorzystać z niego mogą: rodzice, dzieci, młodzież, zagrożeni lub mający problemy z uzależnieniem od środków psychoaktywnych (narkotyków, dopalaczy), a także inne osoby, które borykają się z tymi problemami.

 W punkcie można uzyskać pomoc z zakresu:

 • porad, informacji, konsultacji psychologicznych odnośnie profilaktyki i uzależnienia od środków psychoaktywnych,
 • zasad postępowania, w sytuacji istnienia zagrożenia uzależnieniem,
 • oceny stopnia zaawansowania w uzależnieniu (i ewentualne zalecenia do skorzystania z ośrodków detoksykacyjnych lub leczniczych),
 • informacji na temat testów na obecność narkotyków w moczu i innych sposobów wykrywania narkotyków w organizmie,
 • informacji o ośrodkach profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych zajmujących się uzależnieniem od narkotyków.

 

Świetlica Socjoterapeutyczna dla Dzieci "WYSPA RADOŚCI"
czynna od poniedziałku do piątku, godz. 13.00 - 18.00, tel. 67 26 888 14, zapisy do Świetlicy pokój 3

Świetlica przeznaczona jest dla dzieci w wieku szkolnym (od 6-15 lat) z rodzin dysfunkcyjnych. Zajęcia odbywają się z podziałem na grupy wiekowe - socjoterapeutyczne. Placówkę prowadzą wykwalifikowani wychowawcy w dziedzinach: pedagogiki, socjoterapii i psychologii. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom opieki wychowawczej, prowadzenie szeroko pojętej profilaktyki i socjoterapii, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce, rozwijanie zainteresowań dzieci, a także atrakcyjne formy spędzania czasu wolnego.

Przez cały rok w placówce prowadzone są zajęcia stałe:

 • odrabianie zadań domowych,
 • wyrównywanie braków w nauce i eliminowanie deficytów rozwojowych u dzieci,
 • prowadzenie zajęć profilaktyczno - warsztatowych dotyczących środków uzależniających, bezpieczeństwa na drodze, zdrowego trybu życia,
 • prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych w zakresie integracji grupy, agresji, niedostosowania społecznego, mocnych i słabych stron, uczuć, emocji, prawidłowego funkcjonowania rodziny, a także trudnych sytuacji - jak sobie w nich radzić,
 • zajęcia z obszaru doradztwa zawodowego w grupach gimnazjalnych,
 • zajęcia sportowe, gry i zabawy na świeżym powietrzu
 • konkursy tematyczne
 • wycieczki
 • spotkania indywidualne wychowanków z psychologiem,
 • spotkania indywidualne psychologa z rodzicami,
 • zajęcia plastyczne mające na celu dekorację świetlicy,
 • przygotowywanie inscenizacji, programów artystycznych,
 • zajęcia multimedialne,
 • zajęcia relaksacyjne.

Podczas pobytu w świetlicy dzieci mają zapewniony gorący napój i posiłek w postaci śniadania lub podwieczorku. Dzieci z odległych dzielnic Wągrowca otrzymują bezpłatne bilety na przejazdy autobusami komunikacji miejskiej.

 

Pełnomocnik Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Lidia Kozdęba
przyjmuje od poniedziałku do piątku, godz.  8.00 - 15.00, tel. 67 26 888 14, pokój 4

Tutaj można złożyć wniosek o nałożenie na osobę uzależnioną od alkoholu obowiązku leczenia odwykowego (dotyczy wyłącznie osób zamieszkałych lub przebywających na terenie miasta Wągrowca). Komisja przeprowadza postępowanie wyjaśniające. W przypadkach potwierdzających fakt uzależnienia od alkoholu oraz istnienie przeslanek ustawowych (z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) ma uprawnienia do skierowania sprawy do Sądu Rodzinnego mogącego zobowiązać do podjęcia leczenia odwykowego. Postępowanie prowadzone przez MKRPA jest bezpłatne.

Pobierz wzór wniosku

 


GRUPY SAMOPOMOCOWE:

Mitingi AA
w każdy piątek, godz. 18.30, sala 7

Są to spotkania kobiet i mężczyzn, którzy dzielą się własnymi doświadczeniami, siłą i nadzieją, żeby pomóc sobie i innym żyć na trzeźwo.
Na mitingach uczymy się mówić o sobie, uczymy się słuchać - zachowując anonimowość, uczymy się wyrażania uczuć, dzieląc się z innymi.
W AA nikt nic nie musi, a jedynym warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest szczera chęć zaprzestania picia.


Mitingi Al-Anon
w każdy poniedziałek, godz. 18.30, sala 7

Al - Anon, to grupa ludzi, rodzin, przyjaciół, znajomych alkoholików, którzy spotykają się po to, żeby zrozumieć chorobę alkoholową, pomóc sobie, rodzinie i alkoholikowi. Tam znajdziesz oparcie i zrozumienie swoich problemów. Nie będziesz sam. Zyskasz przyjaciół, którzy ten sam problem co ty. Nauczysz się jak postępować i żyć z alkoholikiem. Jak pomóc sobie, dzieciom, rodzinie. Jak żyć lepiej.