Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019r. poz. 2277)
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2019r., poz. 852)
 • Ustawa o samorządzie gminnym
 • Uchwała Nr XVII/118/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Wągrowca na rok 2020 (do pobrania na stronie www.wagrowiec.eu w zakładce BIP, Uchwały Rady Miejskiej 2019)

 

 

STATUT
MIEJSKIEGO OŚRODKA PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W WĄGROWCU

 Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1. Jednostka budżetowa zwana dalej Jednostką nosi nazwę Miejski Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wągrowcu.

§ 2. 1. Siedzibą Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest miasto Wągrowiec.

  2. Jednostka działa na terenie miasta Wągrowca.

§ 3. Podstawę prawną funkcjonowania Jednostki stanowią:

 1. art. 20 - 22 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami),

 2. art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
  z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),

 3. art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231
  z późniejszymi zmianami),

 4. art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1455 z późniejszymi zmianami).

 

§ 4. 1. Przedmiotem działalności Jednostki jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz profilaktyką narkomanii polegających na:

 1. zwiększaniu dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,

 2. udzielaniu rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,

 3. prowadzeniu profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,

 4. wspomaganiu działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywania problemów alkoholowych,

 5. podejmowaniu interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,

 6. wspieraniu zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej,

 7. zwiększeniu dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków i osób zagrożonych uzależnieniem,

 8. udzielaniu rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej,

 9. prowadzeniu profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,

 1. wspomaganiu działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.

2. Jednostka realizuje programy:

 1. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wągrowca, uchwalany corocznie przez Radę Miejską,

 2. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii.

3. Uboczna działalność Jednostki obejmuje usługi z dziedziny edukacji, profilaktyki
i rehabilitacji dla urzędów, instytucji i stowarzyszeń na terenie całego kraju oraz usługi polegające na wynajmie pomieszczeń, a wpływy z tej działalności przeznaczane są w całości na rozszerzenie działalności Jednostki w kolejnym roku kalendarzowym.

 

Rozdział II. Gospodarka finansowa

 

§ 5. Jednostka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych w ustawie o finansach publicznych.

 

§ 6. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Jednostki ponoszą: Kierownik Jednostki i w zakresie mu powierzonym - Główny Księgowy Jednostki.

 

Rozdział III. Organizacja i zarządzanie

 

§ 7. 1. Jednostka ma strukturę bezwydziałową.

2. W Jednostce tworzy się następujące stanowiska pracy:

 1. Kierownik,

 2. Główny księgowy,

 3. Kierownik Zespołu Świetlicy Socjoterapeutycznej,

 4. Wychowawca Świetlicy Socjoterapeutycznej,

 5. Sprzątaczka,

 6. Konserwator.

 

§ 8. 1. Jednostką kieruje Kierownik zatrudniany i zwalniany przez Burmistrza Miasta Wągrowca.

2. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika jest Burmistrz.

 

§ 9. 1. Do zadań Kierownika należy w szczególności:

  1. reprezentowanie Jednostki na zewnątrz,

  2. racjonalne gospodarowanie funduszami i składnikami majątku pozostającymi
   w dyspozycji Jednostki,

  3. opracowywanie planów działania Jednostki i przekładanie sprawozdań z ich wykonania,

  4. przekazywanie Radzie Miejskiej informacji na temat sytuacji finansowej i bieżącej działalności Jednostki,

  5. nadzór nad realizacją zadań określonych w „Programach" zgodnie z planem finansowym,

  6. przygotowanie wspólnie z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub Miejską Radą ds. Przeciwdziałania Narkomanii i przedkładanie Burmistrzowi Miasta:

 1. projektów „Programów" na dany rok,

 2. projektu planu finansowego wydatków na ich wykonanie,

 3. projektu sprawozdania z ich realizacji,

 1. ogłaszanie i przeprowadzenie konkursu ofert na wykonanie poszczególnych zadań
  w ramach „Programów" oraz zawieranie umów i porozumień na ich realizację,

 2. bieżąca koordynacja zadań wynikających z „Programów",

 3. organizowanie świetlic i punktów konsultacyjnych na terenie miasta jako placówek terenowych MOPiRPA i nadzór nad nimi - zgodnie z „Programami",

 4. współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi w sferze profilaktyki
  i rozwiązywania problemów uzależnień,

 5. branie udziału w naradach i szkoleniach krajowych i zagranicznych,

 6. udział w posiedzeniach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

 7. zapewnienie współdziałania realizatorów „Programów" z organami samorządu terytorialnego poprzez:

 1. organizowanie szkoleń i narad,

 2. wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawach przeciwdziałania problemom uzależnień.

2. Kierownik w imieniu Jednostki dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Jednostki.

 

§ 10. Wymagania kwalifikacyjne i zasady wynagradzania pracowników Jednostki określają przepisy odrębne.

 

Rozdział IV. Postanowienia końcowe

 

§ 11. Zmiany niniejszego statutu wymagają uchwały Rady Miejskiej.

 

§ 12. W Uchwale Nr 73/2000 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wągrowcu uchyla się § 3.

 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 r.

Aktualności

Ważne działy

Świetlica Socjoterapeutyczna
a

Świetlica Socjoterapeutyczna

Analizy, badania, diagnozy

Analizy, badania, diagnozy

Oferta szkoleń

Oferta szkoleń