609 629 600 - Nowy numer telefonu do Komisji oraz punktów konsultacyjno-informacyjnych w MOPIRPA.

01.12.2020

Od grudnia br. uruchamiamy dodatkowy numer telefonu 609 629 600 do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wągrowcu oraz do Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych działających w Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W naszym ośrodku, także podczas panującej pandemii, w wybrane dni tygodnia dyżurują specjaliści pomagający osobom będącym w kryzysie, szukającym wsparcia lub informacji z zakresu uzależnień.

 

Punkt Informacyjno - Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin - poniedziałek, piątek, godz. 12.00 - 20.30

Zadaniem punktu jest motywowanie osób uzależnionych i osób współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego, motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie do zmiany szkodliwego wzoru picia, udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym.

Dyżurujący: Alicja Brzezińska

 

Punkt Informacyjno - Konsultacyjny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - środa, godz. 16.00 - 18.00

Oferta punktu skierowana jest do osób doznających przemocy w rodzinie, osób stosujących przemoc wobec bliskich, świadków przemocy domowej.

Do zadań punktu należy:

udzielanie wsparcia psychologicznego osobom dzwoniącym i przychodzącym, poradnictwo psychologiczne i prawne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, edukacja w zakresie zjawiska przemocy i alkoholizmu, motywowanie do podejmowania działań mających na celu przerwanie przemocy w rodzinie, kierowanie do lokalnych placówek dla osób uwikłanych w przemoc domową, interweniowanie w odpowiednich instytucjach, prowadzenie i udostępnianie bazy danych o instytucjach i formach pomocy na terenie Wielkopolski dla osób uwikłanych w przemoc,

Dyżurujący: Katarzyna Nowakowska, Iwona Grochulska, Eugeniusz Nowicki

 

Punkt Informacyjno - Konsultacyjny Przeciwdziałania Narkomanii - wtorek, godz. 16.00 - 18.00

Działalność punktu ma na celu, ułatwienie mieszkańcom skorzystania z konsultacji i pomocy psychologicznej w sytuacjach zagrożenia uzależnieniem od narkotyków.

Skorzystać z niego mogą: rodzice, dzieci, młodzież, zagrożeni lub mający problemy z uzależnieniem od środków psychoaktywnych (narkotyków, dopalaczy), a także inne osoby, które borykają się z tymi problemami.

W punkcie można uzyskać pomoc z zakresu:

 • porad, informacji, konsultacji psychologicznych odnośnie profilaktyki i uzależnienia od środków psychoaktywnych,
 • zasad postępowania, w sytuacji istnienia zagrożenia uzależnieniem,
 • oceny stopnia zaawansowania w uzależnieniu (i ewentualne zalecenia do skorzystania z ośrodków detoksykacyjnych lub leczniczych),
 • informacji na temat testów na obecność narkotyków w moczu i innych sposobów wykrywania narkotyków w organizmie,
 • informacji o ośrodkach profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych zajmujących się uzależnieniem od narkotyków.

Dyżurujący: Leszek Spychalski - psycholog

 

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wągrowcu

Zadaniem Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest:

 1. Inicjowanie działań dotyczących realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Wągrowca.
 2. Współpraca z podmiotami realizującymi zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 3. Prowadzenie działalności informacyjnej, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
 4. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowanie w stosunku do osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, w tym:
 • motywowanie osób do podjęcia leczenia odwykowego,
 • udzielanie informacji o sposobach i miejscach uzyskania pomocy w rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
 • kierowanie osób zgłoszonych do Komisji na specjalistyczne badania diagnostyczne (diagnoza choroby alkoholowej), kierowanie do sądu wniosków w sprawie orzeczenia o zastosowanie wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 • udział w postępowaniu sądowym.
 1. Wydawanie opinii o zgodności z uchwałami Rady Miejskiej Wągrowca lokalizacji punktów sprzedaży alkoholu, zgodnie z art. 18 ust. 3a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 2. Prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń zgodnie z przepisami ustawy.
 3. Udział w pracach zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Przewodnicząca Komisji mgr Anna Wolicka - szczegółowe terminy dyżuru przewodniczącej oraz członków Komisji dostępne pod ww. numerem telefonu.

 

Cały czas aktualny pozostaje dotychczasowy nr telefonu stacjonarnego 67 2688814.

Aktualności

Ważne działy

Świetlica Socjoterapeutyczna
a

Świetlica Socjoterapeutyczna

Analizy, badania, diagnozy

Analizy, badania, diagnozy

Oferta szkoleń

Oferta szkoleń